กิจกรรมถวายเครื่องสักการะท่านท้าวสหัมบดีพรหม
รวบรวภาพภายในกิจกรรมถวายเครื่องสักการะท่านท้าวสหัมบดีพรหม
 
กิจกรรมวันเด็นแห่งชาติ 2558
รวบรวมประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558
 
กิจกรรมประเพณีทำบุญบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2558
รวบร่วมประมวลภาพกิจกรรมประเพณีทำบุญบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2558
 
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา มหาราช 2557
รวมภาพกิจกรรมในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา
 
ภาพกิจกรรมประเภณีลอยกระทง
ประมวลภาพกิจกรรมประเภณีลอยกระทง
 
ประมวลภาพงานประเณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2557
ภาพต่างๆภายในงานประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลสามแยก ประจำปี 2557
 
ถวายพระพร วันปิยมหาราช
การประมวลภาพกิจกรรมถวายพระพร วันปิยมหาราช
 
โครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2558
โครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุข ทางเทศบาลตำบลสามแยก ร่วมกับอำเภอเลิงนกทา ส่วนราชการต่างๆ และชุมชนในเขตเทศบาล ได้เข้าร่วมครงการนี้เมื่อ
วันที่ 27 ตุลาคม 2557
 
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมและโครงการอบรมแกนนำเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมและโครงการอบรมแกนนำเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมกระท่อมหินนันทภัค อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๑๐ คน แบ่งเป็น สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน จำนวน ๙๐ คน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล และคณะวิทยากร ๒๐ คน
 
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ นายสนิท สมประสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสามแยก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ระยะเวลาในการจัดทำโครงการเริ่งตั้งแต่ วันที่ ๒๔-๒๖ กันยายน ๒๕๕๖
 
งานป้องกัน ฯ เทศบาลสามแยกร่วมกับชุมชนบ้านพรสวรรค์ ม.11 ทำความสะอาดลานวัดบ้านพรสวรรค์
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 งานป้องกัน ฯ เทศบาลสามแยกร่วมกับชุมชนบ้านพรสวรรค์ ม.11 ทำความสะอาดลานวัดบ้านพรสวรรค์ เพื่อเตรียมงานบุญบุญข้าวสาก
 
ช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุ เพลิงใหม้รถยนต์ ( ป้องกันฯ)
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ได้เกิดเหตุเพลิงใหม้รถยนต์ (เก๋ง) งานป้องกัน ฯ เทศบาลตำบลสามแยก ได้รับแจ้งเหตุ จึงออกไประงับเหตุได้ทันเวลา
 
การแข่งขันฟุตบอล
ทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรอบรองชนะเลิศ
 
รถบรรทุก
รถบรรทุก (กองช่าง)
 
โครงการนวดไทยสู่ชุมชน
จัดกิจกรรมอบรมประชาชนเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
 
การปรับภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลสามแยก
เพื่อทำการปรับภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล โดยมีหน้าที่ ตัดต้นไม้, ตัดแต่งกิ่งไม้,ตัดหญ้า/ดายหญ้า สองฝั่งถนนหรือซอย เก็บกวาดเศษกิ่งไม้ใบไม้ หญ้า ขยะ และขุดหรือตักดินที่กลบฝาท่อระบายน้ำออกเพื่อให้น้ำไหลลงท่อระบาลน้ำได้สะดวก ทำให้พื้นที่ถนน ซอย ในเขตเทศบาลสะอาด สวยงาม
 
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ศูนย์พัฒนาครอบครัวฯ
 
ภาพกิจกรรมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การทำความสะอาดถนนสามกุมภา
 
ภาพกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลสามแยก ประจำเดือนกันยายน 2556
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตไบลสามแยก
 
ประชุมกองทุนวันละบาท
ประชุมกองทุนวันละบาท
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ถนน คสล. ถนนพิทักษ์ธรรม หมู่ที่ 1 (แยกมุมวัดพิทักษ์วนารามไปบ้านพ่อสิ่ง) ระยะทาง 86.00 เมตร
 
ภาพกิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖
ภาพการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
 
ภาพกิจกรรมกองคลัง ประจำเดือนกันยายน 2556
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีประจำปี
 
ภาพกิจกรรม สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน กันยายน 2556
ภาพกิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชากร
 
ภาพกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจำเดือนกันยายน 2556
ภาพกิจกรรมสำนักปลัดเทศบาล เกี่ยวกับการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาลตำบลสามแยก
 
ภาพกิจกรรมงานวันเข้าพรรษา 2556
รวมภาพกิจกรรมงานวันเข้าพรรษา 2556
 
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลสามแยกคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556
ประมวลภาพภาพการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลสามแยกคัพ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2556
 
กิจกรรมโครงการนวดไทยสู่ชุมชน 2556
ภาพภายในกิจกรรม วันที่ 19 พฤษภาคม 2556
 
ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 56
ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 56
 
ภาพงานกีฬาสามัคคี 4 ชุมชน
ภาพงานกีฬาสามัคคี 4 ชุมชน จัดขึ้นเมือวันี่ 12 เมษายน 2556
 
ประกาศเทศบาลตำบลสามแยก
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร
ต่างสายงาน ในตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๗)
 
ภาพกิจกรรมวันจักรี 56
ภาพกิจกรรมวันจักรี วันที่ 6 เมษายน 2556
 
ภาพกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งชาติ
วันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งชาติ วันที่ 22 มีนาคม 2556
 
ภาพกิจกรรมโครงการบุญคูณลาน 56
ภาพกิจกรรมบุญคูณลาน 15 ก.พ. 56
 
ภาพกิจกรรมโครงการบุญเบิกบ้าน 56
กิจกรรมบุญเบิกบ้านเริ่มวันที่ 13 ก.พ. 56 - 14 ก.พ.56
 
โครงการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ 56
ภาพบรรยากาศในการอบรมจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ
 
วันเด็กแห่งชาติ 56
รวมภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่เทศบาลตำบลสามแยก
 
รวมภาพงานทำบุญถวายเครื่องสักการะท่านท้าวสหัมบดีพรหม ประจำปี 2556
รวมภาพงานทำบุญถวายเครื่องสักการะท่านท้าวสหัมบดีพรหม ประจำปี 2556
 
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา 55
ภาพกิจกรรมวันพ่อ
 
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา
ภาพกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา
 
งานเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2555
งานเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2555
 
ภาพกิจกรรมการทำความสะอาดถนนและซอยต่างๆในเขตเทศบาลตำบลสามแยก ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๕
ภาพกิจกรรมการทำความสะอาดถนนและซอยต่างๆในเขตเทศบาลตำบลสามแยก ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๕
 
ภาพกิจกรรมโครงการจัดการขยะเหลือศูนย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
โครงการจัดการขยะเหลือศูนย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
 
ภาพกิจกรรมโครงการ Amazing PC
ภาพกิจกรรมโครงการ Amazing PC
 
ภาพกิจกรรมประเพณีวันเข้พรรษา ประจำปี ๒๕๕๕
ภาพกิจกรรมประเพณีวันเข้พรรษา ประจำปี ๒๕๕๕
 
ภาพกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๕๕
ภาพกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๕๕
 
รวมภาพการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๕๕
รวมภาพการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๕๕ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม
 
ภาพกิจกรรมวันเทศบาล ปะจำปี ๒๕๕๕
ภาพกิจกรรมวันเทศบาล ปะจำปี ๒๕๕๕
 
ภาพการมอบรางวัลถนนดีเด่น
ภาพการมอบรางวัลถนนดีเด่นทั้ง 4 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลสามแยก
 
ภาพการเปิดงาน โครงการ อปพร. 7 วันอันตราย ช่วงสงกรานต์
ภาพการเปิดงาน โครงการ อปพร. 7 วันอันตราย ช่วงสงกรานต์
 
ภาพงานวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๕
ภาพงานวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๕
 
ภาพกิจกรรมมอบบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา
ภาพกิจกรรมมอบบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา
 
งานวันจักรี
งานวันจักรี ประจำปี ๒๕๕๕
 
ภาพกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๕
วันท้องถิ่นไทย ๑๘ มีนา วันท้องถิ่นไทย ๑๐๗ ปี สุขาภิบาลท่าฉลอม รำลึก ๑๕๐ ปี สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
 
ภาพการมอบเงินและสิ่งของเพื่อออกร้านกาชาด จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๕
ภาพเทศบาลตำบลสามแยกมอบเงินและสิ่งของที่รับบริจาคมาให้แก่อำเภอเลิงนกทาเพื่อออกร้านกาชาด จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๕
 
ภาพงานบุญคูณลาน ประจำปี ๒๕๕๕
ภาพงานบุญคูณลาน ประจำปี ๒๕๕๕
 
ภาพงานบุญเบิกบ้าน ประจำปี ๒๕๕๕
ภาพงานบุญเบิกบ้าน ประจำปี ๒๕๕๕
 
เทศกาลงานแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ ๗
เทศกาลงานแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ ๗
 
ภาพกิจกรรมการมอบผ้าห่มกันหนาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ภาพกิจกรรมการมอบผ้าห่มกันหนาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
 
ภาพงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๕๕
ภาพงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๕๕
 
ภาพงานพระพรหม ประจำปี ๒๕๕๕
ภาพงานพระพรหม ประจำปี ๒๕๕๕
 
ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๕
ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๕
 
ภาพกิจกรรมงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2554
ภาพกิจกรรมงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554
 
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2554
ภาพกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2554
 
ภาพกิจกรรมครัวมหาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ภาพกิจกรรมครัวมหาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 16 - 18 พฤศจิกายน 2554
 
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2554
ภาพกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2554 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
 
โครงการลูกเสือชาวบ้าน ประจำปี 2554
ภาพกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2554 ณ ค่ายกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่ 234 จังหวัดมุกดาหาร
 
กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด
ภาพกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด
 
ภาพกิจกรรมวันปิยมหาราช 2554
ภาพกิจกรรมวันปิยมหาราช 2554 และพิธีอัญเชิญพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ประดิษฐาน ณ แท่นประทับบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
 
งานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโว ประจำปี 2554
งานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโว ประจำปี 2554 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2554
 
ภาพกิจกรรมตั้งโรงทานเทศบาลตำบลสามแยก
ภาพกิจกรรมตั้งโรงทานเทศบาลตำบลสามแยก งานประชุมอุโบสถสามัคคี วันที่ 27 กันยายน 2554 ณ วัดพรสวรรค์ หมู่ 11 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
 
ภาพกิจกรรมโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2554
ภาพกิจกรรมโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2554 ณ จังหวัดยโสธร - ร้อยเอ็ด -กาฬสินธุ์
 
ภาพกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554
กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2554 และการพัฒนาชุมชน ณ วัดพรสวรรค์ หมู่ 11
 
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลสามแยกคัพ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2554
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลสามแยกคัพ
ต้านยาเสพติด ประจำปี 2554 รอบชิงชนะเลิศ
 
โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๔
การจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔
 
โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)
ภาพกิจกรรมโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2554 ณ โรงเรียนเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 
โครงการเทศบาลร่วมจิต ชุมชนร่วมใจใส่ใจรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ภาพโครงการเทศบาลร่วมจิต ชุมชนร่วมใจใส่ใจรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในชุมชน หมู่ 11 บ้านพรสวรรค์ ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มิถุนายน 2554
 
พิธีมอบผ้าห่มกันหนาว ประจำปี 2554
ภาพพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว ประจำปี 2554
 
โครงการผูกผ้าและจัดดอกไม้สด
ภาพกิจกรรมโครงการผูกผ้าและจัดดอกไม้สด
 
กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ
ภาพกิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญาท้องถิ่นของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสามแยก เนื่องในงานวันเด็ก
 
โครงการเทศบาลร่วมจิต ชุมชนร่วมใจ ใส่ใจรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
รวมภาพโครงการเทศบาลร่วมจิต ชุมชนร่วมใจ ใส่ใจรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปี 2554
 
โครงการอบรมทักษะการเล่นฟุตบอลให้กับเยาวชน ประจำปี 2554
รวมภาพโครงการอบรมทักษะการเล่นฟุตบอลให้กับเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลสามแยก ประจำปี 2554
 
รวมภาพการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลสามแยก ประจำปี 2554
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลสามแยก ประจำปี /2554 ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2554
 
รวมภาพกิจกรรมวันสงกรานต์และแข่งขันกีฬาสามัคคี 4 ชุมชน ประจำปี 2554 เมื่อ 13 เม.ย 54
กิจกรรมวันสงกรานต์และแข่งขันกีฬาสามัคคี 4 ชุมชน ประจำปี 2554
 
รวมภาพโครงการอบรม/สัมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่บุคคลากร ประจำปี 2554 เมื่อ
รวมภาพโครงการอบรม/สัมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่บุคคลากร ประจำปี 2554 เมื่อ 31มีค.-3เม.ย
 
รวมภาพงานทำบุญถวายเครื่องสักการะท่านท้าวสหัมบดีพรหม ประจำปี 2554
รวมภาพงานทำบุญถวายเครื่องสักการะท่านท้าวสหัมบดีพรหม ประจำปี 2554ระหว่างวันที่11-14 ม.ค.2554
 
กิจกรรมวันเด็ก 2554
รวบรวมภาพกิจกรรมวันเด็ก
 
รวมภาพกิจกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 เมื่อ 21 พ.ย.53
รวมภาพกิจกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 เมื่อ 21 พ.ย.53 ณ ห้วยหิ้งปลา บ้านเจริญผล หมู่ที่ 13 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
 
รวมภาพกิจกรรมการประกวดมหกรรมอาหารปลอดภัย คนไทยไร้พุง เมื่อ 21 พ.ย.53
รวมภาพกิจกรรมการประกวดมหกรรมอาหารปลอดภัย คนไทยไร้พุง เมื่อ 21 พ.ย.53 ณ ศาลาประชาคมบ้านเจริญผล หมู่ 13
 
รวมภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลกับคณะนักกีฬาฟุตซอลทีมอาเซี่ยน(ทีมชาติไทย) เมื่อ 18 พ.ย.53
รวมภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลกับคณะนักกีฬาฟุตซอลทีมอาเซี่ยน(ทีมชาติไทย) เมื่อ 18 พ.ย.53 ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา
 
รวมภาพกิจกรรมการจัดงานประเพณีวันออกพรรษา ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 24 ต.ค.53
รวมภาพกิจกรรมการจัดงานประเพณีวันออกพรรษา ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 24 ต.ค.53 เทสบาลตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา
 
รวมภาพการร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 23 ต.ค.53
รวมภาพการร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 23 ต.ค.53 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา จ.ยโสธร
 
รวมภาพกิจกรรมการจัดอบรมโครงการงานศพปลอดเหล้า เมื่อวันที่ 2 ก.ย.53
รวมภาพกิจกรรมการจัดอบรมโครงการงานศพปลอดเหล้า เมื่อวันที่ 2 ก.ย.53 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก
 
รวมภาพกิจกรรมการจัดโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 10 ส.ค.53 - 22 ต.ค.53
รวมภาพกิจกรรมการจัดโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 10 ส.ค.53 - 22 ต.ค.53 ณ วัดในเขตชุมชนเทศบาลตำบลสามแยกทั้ง 4 ชุมชน
 
รวมภาพการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสามแยก เมื่อวันที่ 29 ส.ค.53
รวมภาพการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสามแยก เมื่อวันที่ 29 ส.ค.53 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก
 
รวมภาพการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 26 ก.ค.53
รวมภาพการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 26 ก.ค.53 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 
รวมภาพการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 4-6 มิ.ย.53
รวมภาพการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 4-6 มิ.ย.53 ณ เทศบาลตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 
รวมภาพกิจกรรมการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 26 ก.ค.53
รวมภาพกิจกรรมการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2553 วันที่ 26 กรกฎาคม 2552 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลสามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
 
รวมภาพกิจกรรมการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2553 เมื่อ 13 เม.ย.53
รวมภาพกิจกรรมการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 13 เม.ย.53 ณ เทศบาลตำบลสามแยก
 
รวมภาพกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2553 เมื่อ 5 เม.ย.53
รวมภาพกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2553 เมื่อ 5 เม.ย.53 ณ บริเวณหน้าเทศบาลตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 
รวมภาพโครงการอบรมโยคะเพื่อสุขภาพสู่ชุมชน ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 53
รวมภาพการจัดโครงการอบรมโยคะเพื่อสุขภาพสู่ชุมชน ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 53 ณ เทศบาลตำบลสามแยก
 
รวมภาพกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อ 16-17
รวมภาพกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 16-17 ก.พ.53 ณ ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 
รวมภาพการรับเสด็ตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 10 ก.พ.53
รวมภาพการรับเสด็ตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 10 ก.พ.53 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา
 
รวมภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เทศบาลตำบลสามแยกคัพ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2553
รวมภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เทศบาลตำบลสามแยกคัพ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2553 เมื่อ 2-11 ม.ค.53 ณ สนามกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลสามแยก
 
รวมภาพกิจกรรมการจัดงานบุญเบิกบ้าน ประจำปี 2553
รวมภาพกิจกรรมการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้านประจำปี 2553 ณ สนามหน้าที่ว่าการเทศบาลตำบลสามแยก เมื่อวันที่ 18-19 ม.ค.53
 
รวมภาพกิจกรรมการจัดงานประเพณีทำบุญถวายเครื่องสักการะแด่โองการท่านท้าวสหัมบดีพรหม ประจำปี 2553
รวมภาพกิจกรรมการจัดงานประเพณีทำบุญถวายเครื่องสักการะแด่โองการท่านท้าวสหัมบดีพรหม ประจำปี 2553 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก เมื่อวันที่ 9-12 มกราคม 2553
 
ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก เมื่อวันที่ 8 ม.ค.53
ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก เมื่อวันที่ 8 ม.ค.53
 
รวมภาพกิจกรรมการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2553 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก เมื่อ 1 ม.ค.5
รวมภาพกิจกรรมการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2553 เมื่อวันที่ 1 ม.ค.53 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 
รวมภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 17-26 พ.ย.52
รวมภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 17-26 พ.ย.52 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 
รวมภาพกิจกรรมการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 2 พ.ย.52
รวมภาพกิจกรรมการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 2 พ.ย.52 ณ ห้วยหิ้งปลา บ้านเจริญผล หมู่ 13
 
รวมภาพกิจกรรมโครงการ "ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง" เมื่อวันที่ 2 พ.ย.52
รวมภาพกิจกรรมโครงการ "ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง" เมื่อวันที่ 2 พ.ย.52 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา
 
รวมภาพกิจกรรมโครงการ "ครอบครัวสดใส ห่างไกลยาเสพติด" เมื่อวันที่ 30 ต.ค.52
รวมภาพกิจกรรมโครงการ "ครอบครัวสดใส ห่างไกลยาเสพติด" เมื่อวันที่ 30 ต.ค.52 ณ หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก
 
รวมภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 13-16 ต.ต.52
รวมภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 13-16 ต.ต.52 ณ ศาลาประชาคมทั้ง 4 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสามแยก
 
รวมภาพกิจกรรมประเพณีวันออกพรรษา ตักบาตรเทโว ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 5 ต.ค.52
รวมภาพกิจกรรมประเพณีวันออกพรรษา ตักบาตรเทโว ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 5 ต.ค.52 เทศบาลตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 
รวมภาพพิธีลงนามจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน เมื่อวันที่ 29 ก.ย.52
รวมภาพพิธีลงนามจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ระหว่าง สำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร กับ เทศบาลตำบลสามแยก ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก ชั้น 2 เมื่อวันที่ 29 ก.ย.52
 
รวมภาพการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามแยก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1-2552 เมื่อ 15 ก.ย.52
รวมภาพการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามแยก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1-2552 เมื่อ 15 ก.ย.52 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก ชั้น 2
 
รวมภาพกิจกรรมงานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดยโสธร เมื่อ 4 ก.ย.52
รวมภาพกิจกรรมงานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดยโสธร ประจำปี 2552 ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 4 ก.ย.52 ณ เทศบาลตำบลสามแยก
 
รวมภาพกิจกรรมการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามแยกสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 52 เมื่อ 13 ส.ค. 52
รวมภาพกิจกรรมการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามแยกสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 52 เมื่อ 13 ส.ค. 52 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก ชั้น 2
 
รวมภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2552 เมื่อ 12 สิงหาคม 2552
รวมภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2552 เมื่อ 12 สิงหาคม 2552 ณ ที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา
 
รวมภาพกิจกรรมโครงการเทศบาลสัญจร ประจำปี 2552 เมื่อ 29 ก.ค.52
รวมภาพกิจกรรมโครงการเทศบาลสัญจร ประจำปี 2552 เมื่อ 29 ก.ค.52 ณ สถานีขนส่งอำเภอเลิงนกทา
 
รวมภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ด้วยการแพทย์แผนไทย เมื่อ 28 ก.ค.52
รวมภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ด้วยการแพทย์แผนไทย เมื่อ 28 ก.ค.52 ณ หอประชุมสำนักงานเทศบาล ชั้น 1
 
ภาพกิจกรรม "งานงามเมืองบั้งไฟ งามหัวใจเลิงนกทา" เมื่อ 27 ก.ค.52
ภาพกิจกรรม "งานงามเมืองบั้งไฟ งามหัวใจเลิงนกทา" เมื่อ 27 ก.ค.52 ณ โรงเรียนเลิงนกทา
 
รวมภาพกิจกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย เมื่อ 22 ก.ค.52
รวมภาพกิจกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย เมื่อ 22 ก.ค.52 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสามแยก
 
รวมภาพกิจกรรมอบรมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 เมื่อ 21 ก.ค. 52
รวมภาพกิจกรรมอบรมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 เมื่อ 21 ก.ค. 52 ณ หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก
 
รวมภาพกิจกรรมโครงการเข้าค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ (English Camp) เมื่อวันที่ 16-17 ก.ค.52
รวมภาพกิจกรรมโครงการเข้าค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ (English Camp) เมื่อวันที่ 16-17 ก.ค.52 ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 
รวมภาพกิจกรรมโครงการ "พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดไท้ 60 ปี บรมราชาภิเษก" เมื่อวันที่ 8 ก.ค.52
รวมภาพกิจกรรมโครงการ "พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดไท้ 60 ปี บรมราชาภิเษก" เมื่อวันที่ 8 ก.ค.52 ณ วัดในชุมชนทั้ง 4 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสามแยก
 
รวมภาพการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 7 ก.ค.52
รวมภาพการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 7 ก.ค.52 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 
รวมภาพการประชุมการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.52
รวมภาพการประชุมการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.52 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก ชั้น 2
 
รวมภาพกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิ.ย.52 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา
รวมภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 52 ณ ลานกิจกรรมสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 
รวมภาพกิจกรรมส่งมอบอาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 52
รวมภาพกิจกรรมส่งมอบอาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 52 ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
 
รวมภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามแยกและประชาคมเมืองเทศบาลตำบลสามแยก ครั้งที่ 2/2552
รวมภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามแยกและประชาคมเมืองเทศบาลตำบลสามแยก เพื่อกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา มนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2553-2555) วันที่ 22มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสามแยกชั้น 2
 
รวมภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมแกนนำต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 20-21 มิ.ย. 52
รวมภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมแกนนำต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 20-21 มิ.ย. 52 ณ วนอุทยานผาน้ำทิพย์
 
รวมภาพการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2552-2554) เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 52
รวมภาพการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2552-2554) ครั้งที่ 2 ปี 52 ไตรมาสที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 52 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสามแยกชั้น 2
 
รวมภาพกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (งานดับเพลิง) วันที่ 10 มิ.ย 2552
รวมภาพกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (งานดับเพลิง) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 52 ที่สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา
 
รวมภาพกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลา-เลี้ยงกบ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2552
รวมภาพกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลา-เลี้ยงกบ ภาใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับเครือเรือน ประจำปีงบประมาณ 2552 ณ ศาลาประชาคมชุมชนเจริญผลหมู่ 13 วันที่ 8 มิถุนายน 2552
 
รวมภาพการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามแยก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2552
รวมภาพการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามแยก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสามแยก สำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก ชั้น 2
 
รวมภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามแยกและประชาคมเมืองเทศบาลตำบลสามแยก ครั้งที่ 1/2552
รวมภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามแยกและประชาคมเมืองเทศบาลตำบลสามแยก เพื่อกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา มนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2553-2555) วันที่ 4 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสามแยกชั้น 2
 
รวมภาพกิจกรรมวันเทศบาลประจำปี 2552
เทศบาลตำบลสามแยกได้จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2552 ในวันที่ 24 เมษายน 2552 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก
 
รวมภาพกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2552
เทศบาลตำบลสามแยกได้กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2552 ในวันที่ 13 เมษายน 2552 ณ เทศบาลตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 
รวมภาพการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลตำบลสามแยกต้านยาเสพติดประจำปี 2552
เทศบาลตำบลสามแยกได้จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลตำบลสามแยกต้านยาเสพติดประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 4-15 พฤษภาคม 2552 ณ สนามกีฬาอำเภอเลิงนกทา
 
หยุดทำร้ายประเทศไทย
เทศบาลตำบลสามแยกได้จัดกิจกรรม หยุดทำร้ายประเทศไทย ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก
 
รวมภาพประกอบจุลสารเทศบาลตำบลสามแยก
รวมภาพประกอบจุลสารเทศบาลตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร.. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
 
รวมภาพการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ยากจน 16 มีนาคม 2552
รวมภาพการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ยากจน 16 มีนาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก
 
รวมภาพกิจกรรมการออกตรวจเขียงเนื้อสดตลาดสด เทศบาลตำบลสามแยก 10 มี.ค. 52
รวมภาพกิจกรรมการออกตรวจเขียงเนื้อสด ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลสามแยก ในวันที่ 10 มีนาคม 2552 เวลา 14.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสถานีตำรวจภูธรเลิงนกทา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลตำบลสามแยก ออกตรวจเขียงเนื้อโค-เนื้อหมู เพื่อป้องกันเนื้อเถื่อนที่อาจเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน...
 
รวมภาพวันแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ต่อสภาเทศบาลตำบลสามแยก วันที่ 17 ก.พ. 52
รวมภาพกิจกรรมวันแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ต่อสภาเทศบาลตำบลสามแยก ในวันที่ 17 ก.พ. 52 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
 
รวมภาพการประเมินครัวเรือนใน 4 ชุมชน ระหว่างวันที่ 4-6 ก.พ. 52
รวมภาพกิจกรรมการประเมินครัวเรือน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงในระดับครัวเรือน 2552
 
รวมภาพงานบุญเบิกบ้าน ประจำปี 2552
รวมภาพงานบุญเบิกบ้าน ประจำปี 2552 ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก ระหว่างวันที่ 28 - 29 มกราคม 2552
 
รวมภาพงานทำบุญถวายเครื่องสักการะแด่โองการท่านท้าวสหัมบดีพรหม ปี 2552
รวมภาพงานทำบุญถวายเครื่องสักการะแด่โองการท่านท้าวสหัมบดีพรหม ปี 2552 ระหว่างวันที่ 25 - 28 มกราคม 2552
 
รวมภาพวันเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลสามแยก
รวมภาพวันที่ 11 มกราคา 2552 วันเลือกตั้งนากเทศมนตรีตำบลสามแยก ณ หน่วยเลือกตั้ง 4 ชุมชน และ หอประชุมเทศบาลตำบลสามแยก
 
เปิดศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
ประมวลภาพเปิดศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 30 ธ.ค. 2551
 
การทำบุญตักบาตร วันปีใหม่ 2552 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.552
รวมภาพกิจกรรมการทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2552 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
 
กิจกรรมฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 11 ธ.ค. 2551
ประมวลภาพการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน
 
ภาพในหลวงของเรา
รวมภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช..
 
ภาพกิจกรรม วันรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสามแยก
ประมวลภาพวันรับสมัคร เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสามแยก (1 ธันวาคม 2551) ซึ่งมีระยะเวลาในการรับสมัคร จากวันที่ 1 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2551...
 
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
ประมวลภาพพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ วัดพรมวิหาร ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 เวลา 14.00-22.00 น.
 
กิจกรรมการแสดง ในงานวันลอยกระทงประจำปี 2551
ภาพกิจกรรมการแสดงจาก 4 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร..
 
การประกวดนางนพมาศ ในงานวันลอยกระทงประจำปี 2551
ภาพการประกวดนางนพมาศ ในงานวันลอยกระทงประจำปี 2551 ที่ลำห้วยหิ้งปลา เทศบาลตำบลสามแยก หมู่ 13
 
ภาพกิจกรรมงานวันปิยะ 23 ตุลาคม 2551
ภาพกิจกรรมวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2551
 
ภาพกิจกรรมงานวันออกพรรษา ประจำปี 2551
ภาพกิจกรรมงานวันออกพรรษาและกิจกรรมตักบาตรเทโวเทศบาลตำบลสามแยก 14-15 ตุลาคม 2551