รับสมัครแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลสามแยกต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔

   

ประกาศเทศบาลตำบลสามแยก

เรื่อง     ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลสามแยกต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔

______________________

 

          ด้วยเทศบาลตำบลสามแยก ได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “เทศบาลตำบลสามแยกต้าน

ยาเสพติด” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอ

เลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนมีทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลที่สูงขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง เทศบาลตำบลสามแยก จึงประกาศระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “เทศบาลตำบลสามแยกต้านยาเสพติด” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ ดังนี้

          ๑. ประเภทการแข่งขัน

                   ประชาชนชายทั่วไป

          ๒. การรับสมัครและการยื่นหลักฐานการสมัคร

                   ๒.๑ ตัวแทนทีมฟุตบอลแต่ละทีมสามารถ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ ณ กองการศึกษา เทศบาลตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (ในวัน เวลาราชการ)

                   ๒.๒ กำหนดยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ ณ กองการศึกษา เทศบาลตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (ในวัน เวลาราชการ)

                   ๒.๓ จับฉลากแข่งขันในวันที่ ๒  พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก ชั้น ๒

                   ๒.๔ นักกีฬามีสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขันในนามตัวแทนทีมใดทีมหนึ่งได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น

                   ๒.๕ ทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ต้องวางเงินประกันจำนวน ๕๐๐ บาท จะคืนให้เมื่อเข้าแข่งขันครบตามกำหนด

                   .๖ รับสมัครจำนวนไม่เกิน ๒๐ ทีม

          . จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่

                   ๓.๑ให้ส่งนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ทีมละไม่น้อยกว่า ๑๕ คนละไม่เกิน ๒๐ คน

                   ๓.๒ ให้มีเจ้าหน้าที่ได้ ๕ คน คือ

                             -ผู้จัดการทีม                       คน

                             -ผู้ควบคุมทีม                       คน

                             -ผู้ฝึกสอน                          คน

                             -ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน                    คน

                             -เจ้าหน้าที่ทีม                      คน

          ๔. คุณสมบัติของทีมและของนักกีฬาผู้สมัครเข้าแข่งขัน

                   ๔.๑ เป็นชายไม่จำกัดอายุ

                   ๔.๒ มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อที่ยื่นพร้อมใบสมัครแข่งขัน ( ๒๐ คนแรก)

          ๕. เอกสารประกอบการสมัครแข่งขัน

  

-๒-

 

                   ๕.๒ แผงติดรูปถ่ายนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ (รูปถ่ายจริงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ)

                   ๕.๓ สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/ลูกจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                   ๕.๔ สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

          ๖. การดำเนินการจัดการแข่งขัน

                   การดำเนินการจัดการแข่งขันเป็นแบบแบ่งสายและพบกันหมดในสาย ทีมที่มีคะแนนเก็บเป็นที่ ๑ และที่ ๒ ของสายเข้ารอบ กรณีที่ทีมมีคะแนนเท่ากันให้นับลูกได้เสีย ในรอบต่อไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ  ถ้าเสมอกันเวลาปกติให้ใช้วิธีแตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษเพื่อหาผู้ชนะ

                   ๖.๒ กำหนดระยะเวลาการแข่งขัน จะจัดแข่งขันในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔

                   ๖.๒ กติกาการแข่งขัน นอกเหนือจากที่ระบุในระเบียบนี้ ให้ใช้กติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน

                   ๖.๓ ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงทำการแข่งขัน เมื่อผู้ตัดสินให้สัญญาณเรียกให้ลงทำการแข่งขันภายใน ๑๕ นาที ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ (2:0)ในการแข่งขันครั้งนั้น และต้องมาทำการแข่งขันในครั้งต่อไป ตามกำหนดการแข่งขัน

                   ๖.๔ ทีมใดไม่มาทำการแข่งขันหรือเจตนาไม่ทำการแข่งขันให้ทันตามที่กำหนดตามตารางการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาลงโทษห้ามแข่งขันในรายการที่เหลือ ยกเลิกผลการแข่งขันที่ผ่านมาทั้งหมดและยึดเงินประกันทีมตามข้อ ๒.๕ (ยกเว้นเหตุสุดวิสัยให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณา)

                   ๖.๕ นักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน ตามแบบและสีที่ได้แจ้งไว้ ในใบสมัครในกรณีที่สีเสื้อเหมือนกันให้ทีมที่มีชื่อตามหลังในกำหนดการแข่งขันเปลี่ยนสีเสื้อสำรอง

                   ๖.๖ ก่อนทำการแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องเข้ารับการตรวจแผงรูปที่สมัครไว้

                   ๖.๗ ในระหว่างการแข่งขันให้นักกีฬาสวมเสื้อที่มีสีแตกต่างจากเสื้อทีมแข่งขัน

                   ๖.๘ นักกีฬาที่มีชื่อพักการแข่งขันไม่อนุญาตให้อยู่ในที่นั่งผู้เล่นสำรอง

                   ๖.๙ กำหนดเวลาแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๒ ครึ่งๆละ ๔๕ นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน  ๑๕ นาที

                   ๖.๑๐หัวหน้าทีมจะต้องมีปลอกแขนแสดงสัญลักษณ์ทุกครั้งที่ทำการแข่งขัน ทุกทีมจะต้องเตรียมมาเอง

                   ๖.๑๑ การเปลี่ยนตัวผู้เล่นระหว่างการแข่งขัน อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ ๕ คน

                   ๖.๑๒คะแนนการแข่งขันให้ถือเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

                             ทีมชนะ           ได้    คะแนน

                             ทีมเสมอ          ได้    คะแนน

                             ทีมแพ้            ได้    คะแนน

                   หากมีปัญหาอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในการแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

 

          ๗. การรักษามารยาท

                   ๗.๑ นักกีฬาที่ถูกกรรมการผู้ตัดสินคาดโทษหรือลงโทษ

                   -ถูกคาดโทษโดยได้รับใบเหลือง ๒ ครั้ง (นัดละ ๑ ใบเหลือง) ให้พักการแข่งขันนัดต่อไป ๑ ครั้ง    

                   -ถูกลงโทษโดยได้รับใบเหลือง แดงในนัดเดียว ให้พักการแข่งขันนัดต่อไป ๑ ครั้ง

                   -ถูกลงโทษโดยได้รับใบแดงให้พักการแข่งขันนัดต่อไป ๑ ครั้ง

 

-๓-

 

                   -ถูกลงโทษโดยได้รับใบแดงจากการทะเลาะวิวาท ให้พักการแข่งขันตลอดการแข่งขัน

                   ๗.๒ ทีมใดฝ่าฝืนส่งนักกีฬาที่ถูกลงโทษให้พักการแข่งขัน หรือผิดตามระเบียบนี้ลงทำการ

แข่งขันให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น โดยจะแย้งว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่แจ้งให้ทราบไม่ได้

                   ๗.๓ นักกีฬาหรือผู้ควบคุมคนใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถลงโทษได้ตามควรแก่กรณี

                   ๗.๔ นักกีฬาทีมใดที่ได้รับใบเหลืองจะหักจากค่าประกันทีมครั้งละ ๕๐ บาท  และใบแดงครั้งละ  ๑๐๐  บาท

          ๘. การประท้วง  ห้ทีมที่จะยืนประท้วงปฏิบัติดังนี้

                   ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันพร้อมหลักฐาน และวางเงินประกันการประท้วง ๕๐๐.- บาท ภายใน ๑ ชั่วโมง หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน เงินประกันในการประท้วง จะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผล หากการประท้วงไม่เป็นผลให้ริบเงินประกัน และถ้าการประท้วงเป็นผลทีมที่ถูกประท้วงจะถูกยึดเงินประกันค่าทีม (ข้อ ๒.๕) เพื่อเป็นเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขัน

          ๙. รางวัลการแข่งขัน

                   รางวัลชนะเลิศ                      จำนวน    ๑๐,๐๐๐      บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

                   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑        จำนวน      ๕,๐๐๐       บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

                   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒        จำนวน      ๓,๐๐๐       บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓        จำนวน      ๒,๐๐๐       บาท

 

 

          ๑๐. หากมีปัญหาอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้อยู่ดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน   คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สุด จะอุทธรณ์ใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

 

                        ประกาศ    วันที่      ๒๐    เดือน  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๕๔

 

 

(นายสนิท  สมประสงค์)

นายกเทศมนตรีตำบลสามแยก

 

 

 

 

 

 

ที่  ยส  ๕๒๗๐๑/                                                                     สำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก

                                                                                        ถนนชยางกูร ยส ๓๕๑๒๐

 

                              เมษายน  ๒๕๕๔

 

เรื่อง     การแข่งขันกีฬาฟุตบอล “เทศบาลตำบลสามแยกต้านยาเสพติด” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔

 

เรียน

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “เทศบาลตำบลสามแยกต้านยาเสพติด” ครั้งที่ ๑

                      ประจำปี ๒๕๕๔                                                                  จำนวน ๑ ฉบับ

                   ๒.ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ                                                     จำนวน ๑ แผ่น

                   ๓.ทะเบียนแผงรูป รายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม                                จำนวน ๑ ฉบับ

 

                   ด้วยเทศบาลตำบลสามแยก จะจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “เทศบาลตำบลสามแยกต้านยาเสพติด” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ โดยจะทำการแข่งขันช่วงเดือนพฤษภาคม  เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน เห็นความสำคัญของกีฬา และออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นประจำและพัฒนาทักษะสู่อาชีพต่อไป

 

                   เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เทศบาลตำบลสามแยกจึงขอเชิญทีมของท่านสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “เทศบาลตำบลสามแยกต้านยาเสพติด” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  และขอเชิญผู้จัดการทีมหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกำหนดแนวทางการแข่งขัน  และจับฉลากแบ่งสายในวันที่    พฤษภาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสามแยก  ชั้น ๒

 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองการศึกษา

งานกีฬาและนันทนาการ

โทร. ๐ ๔๕๗๘ ๑๙๑๙  ต่อ ๑๐๘

 

 

 

 

 

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

เทศบาลตำบลสามแยกต้านยาเสพติด ครั้ง ที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔

 

เขียนที่............................................................

 

วันที่.................เดือน...................................พ.ศ.............

 

เรื่อง     ขอส่งทีมเข้าแข่งขันกีฬา

 

เรียน    คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “เทศบาลตำบลสามแยกต้านยาเสพติด” ครั้งที่ ๑

 

                   ตามที่ เทศบาลตำบลสามแยก จะดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “เทศบาลตำบล

สามแยกต้านยาเสพติด” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอ

เลิงนกทา ข้าพเจ้าขอส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน ในชื่อทีม.......................................................เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

 

                   ทั้งนี้ข้าพเจ้า ได้รับทราบระเบียบข้อบังคับการแข่งขันและยินดีปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันทุกประการ พร้อมใบสมัครนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารตามตารางข้างล่าง

 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

 

                                                          (ลงชื่อ).....................................................

                                                                     (...............................................)

                                                                             ผู้จัดการทีม

 

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้รับเอกสาร / เงิน ดังรายการต่อไปนี้

(    ) ทะเบียนรายชื่อ

(    ) ทะเบียนรูปถ่าย

(    ) สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตร................

(    ) เงินค่าสมัคร ๑,๐๐๐ บาท

 

เทศบาลตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120  โทร..045781919 ประกาศเมื่อ 27 เมษายน 2011 เวลา 10:02:57 เปิดอ่าน 785 ครั้ง