การสมัครกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามแยก

การสมัครกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามแยก  อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร

๑. การสมัครสมาชิก
     - จ่ายค่าสมาชิกแรกเข้า  ๒๐.- บาท
     - สมัครใจจ่ายสัจจะ วันละ ๑  บาท

๒. ระยะเวลาการรับสมัครสมาชิกครั้งที่ ๑

     - รับสมัครระหว่างวันที่  ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๕๕
     - ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กองทุนฯ  ณ เทศบาลตำบลสามแยก หรือสมัครผ่านคณะกรรมการกองทุนฯ

๓. เอกสารประกอบการสมัคร
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  ๑  แผ่น

๔. การจ่ายสวัสดิการ
     ผู้สมัครจะได้รับสวัสดิการก็ต่อเมื่อเป็นสมาชิกครบ ๑๘๐  วัน ( ๖  เดือน)  นับตั้งแต่วันที่สมัคร ดังนี้

     ๑) ด้านการเกิด  เมื่อสตรี ซึ่งเป็นสมาชิกคลอดบุตรจะได้รับเงินค่าทำขวัญบุตรเป็นจำนวน  ๕๐๐ บาท ต่อการคลอดบุตร ๑ ครั้ง และรับเงินใชดเชยในสถานพยาบาลเนื่องจากคลอดบุตร คืนละ ๑๐๐ บาท ทั้งนี้ไม่เกิน  ๕  คืน/ครั้ง  และปีละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

     ๒) ด้านการรักษาพยาบาล ในกรณีเจ็บป่วย ผู้ที่เป็นสมาชิกซึ่งเจ็บป่วยไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด มีสิทธิได้รับเงินการเข้ารักษาพยาบาล คืนละ  ๑๐๐  บาท ครั้งละไม่เกิน ๓  คืน  และหนึ่งปีเบิกได้ไม่เกิน  ๑๐ คืน

     ๓) ด้านการเสียชีวิต ผู้เป็นสมาชิกกองทุน

      - เป็นสมาชิกครบ ๑๘๐ วัน (๖ เดือน) รับเงินสวัสดิการให้ทายาท ๒,๐๐๐ บาท

      - เป็นสมาชิกครบ ๗๓๐ วัน (๒ ปี ) รับเงินสวัสดิการให้ทายาท ๔,๐๐๐ บาท

      - เป็นสมาชิกครบ ๑,๔๖๐ วัน (๖ ปี) รับเงินสวัสดิการให้ทายาท ๑๐,๐๐๐ บาท

      - เป็นสมาชิกครบ ๓,๖๕๐ วัน (๑๐ ปี) รับเงินสวัสดิการให้ทายาท ๒๐,๐๐๐ บาท

เทศบาลตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120  โทร..045781919 ประกาศเมื่อ 29 ธันวาคม 2011 เวลา 14:01:14 เปิดอ่าน 636 ครั้ง