ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลสามแยก ได้รักการสนันสนุนงบประมาณดำเนินงานจากสำนักงานกิจสตรีและสภาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัว (Gender in family) ประจำปี พ.ศ.2556

 โครงการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในชุมชนเทศบาลตำบลสามแยก

เทศบาลตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120  โทร..045781919 ประกาศเมื่อ 09 กันยายน 2013 เวลา 16:25:17 เปิดอ่าน 599 ครั้ง